Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.paper-tech.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest Tomasz Wojtucki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Paper-tech Tomasz Wojtucki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8992273690, REGON: 020964248, z siedzibą: Jutrzyna 1b, 57-120 Wiązów (dalej jako: „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: BIURO@PAPER-TECH.COM.PL.

Dane osobowe zbierane przez Tomasza Wojtuckiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Paper-tech Tomasz Wojtucki, za pośrednictwem sklepu internetowego Paper-tech Tomasz Wojtucki, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Państwa mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

– marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje użytkowników Serwisu,
korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora Serwisu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami Serwisu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wymienionych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane przekazywane są wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Państwa przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

 • cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

4. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały dostarczone Administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Prawo do wycofania zgody

 • Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 • Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres Administratora danych lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych dla Administratora jest priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli

jednak Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie

miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego

przyczynach.

10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski

dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących

mu uprawnień.

11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych

klauzul umownych kierując zapytanie.

6. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

7. Informacje o sposobie wykorzystania danych osobowych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:

 1. operatorzy płatności

 2. operatorzy pocztowi

 3. kurierzy

 4. firma hostingowa na zasadzie powierzenia

 5. ubezpieczyciele

 6. kancelarie prawne i windykatorzy

 7. banki

 8. organy publiczne

 9. operatorzy systemu komentarzy

 10. operatorzy rozwiązania typu chat online

 11. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony

 12. firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

8. Cele wykorzystywania danych osobowych

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:

a. Prowadzenie systemu komentarzy

b. Prowadzenie forum internetowego

c. Prowadzenie rozmów typu chat online

d. Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

e. Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

f. Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników

g. Obsługa zapytań przez formularz

h. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

i. Realizacja zamówionych usług

j. Windykacja należności

k. Prezentacja oferty lub informacji

l. Prowadzenie newslettera.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.

ciasteczka”).

Informacja o plikach cookies

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: